LjUDSKA PRAVA I ZABRANA DISKRIMINACIJE

Ljudska prava su esencijalna komponenta demokratskog društva i svako ima pravo na slobodu od diskriminacije.

Zakoni o ljudskim pravima su raznovrsni, kompleksni i konstantno evoluiraju. Naša advokatska kancelarija savetuje naše klijente o njihovim Ustavom zagarantovanim pravima i zastupa ih u postupcima dokazivanja povrede prava pojedinca obezbeđujući im novčanu nadoknadu kao kompenzaciju zauzvrat.