eUknjižba u Katastar nepokretnosti

Sticanje prava svojine i drugih prava na nepokretnostima uslovljeno je upisom tog prava u
odgovarajuće javne knjige. Bilo da svoje pravo upisujete na objektu ili na zemljištu, Zakon propisuje
ista pravila.

Istovremeno, za sve promene koje se odnose na prava na nepokretnostima Zakon kao obavezan korak
propisuje upis takve promene pred nadležnim državnim organom.
U našoj zemlji određena je nadležnost Republičkog geodetskog zavoda koji obavlja poslove Katastra
nepokretnosti, a koji su bliže regulisani Zakonom o državnom premeru i katastru i Zakonom o
postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture građanima Srbije.

Nakon izmena i dopuna Zakona iz novembra 2023. godine, zahtevi se podnose putem e-šaltera, a
preko profesionalnog korisnika odnosno advokata.

Upis i promene prava na nepokretnostima koje uključuju promenu imaoca prava ili promene u
kvalitetu prava poput konverzije (pravnog pretvaranja) prava korisćenja u pravo svojine, a kako bi se
nepokretnost mogla prometovati ( kupoprodaja, poklon, doživotno izdržavanje).

Mogu se takođe zahtevati ispravke vezane za održavanje katastra i upisane podatke, utvrđivanje izmena i
gašenje kućnog broja, promena kulture, klase ili namene zemljišta, te registracija ličnih podataka
poput JMBG-a koji može biti značajan faktor identifikacije vlasnika nepokretosti i koristiti
sprečavanju daljih zloupotreba.

Advokatima možete da se obratite i za upis i brisanje tereta na nepokretnostima- hipoteke, pravo
dugoročnog zakupa, upis ili brisanje predbeležbe ili zabeležbe.
Podnošenje zahteva putem e-šaltera omogućava proveru statusa Vašeg predmeta u svakom momentu i
što je najvažnije, u odnosu na raniju proceduru predstavlja kraći i brži put ka uknjižbi.

Uporedo sa efikasnim delovanjem katastra nepokretnosti može se očekivati jednostavniji promet istih,
zbog čega se novo zakonsko rešenje može smatrati efikasnim u odnosu na prethodni zakonski put
ostvarivanja prava na nepokretnostima.