Online sistem boravka na portalu Welcome to Serbia

Izmenama i dopunama Zakona o strancima od 01.02.2024. godine portal eUprave dobio je značajno mesto u sistemu dozvola za boravak i rad stranca na teritoriji Republike Srbije.

Osnovna novina ogleda se u obaveznoj eAplikaciji za privremeni boravak, a što je stranim državljanima omogućeno putem internet portala Welcome to Serbia.Ukoliko je osnov Vašeg boravka u zemlji zapošljavanje u domaćoj kompaniji, za nesmetani rad na izabranom radnom mestu podnosi se zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole kojom se na jedinstven način odlučuje o dozvoli za boravak i dozvoli za rad stranca.U tom slučaju zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole može da podnese kompanija u ime
stranog državljanina kojeg želi da zaposli, a izmenjena zakonska pravila omogućavaju i
podnošenje grupnog zahteva.

Na taj način, kompanija koja želi da zaposli više stranih državljana na istoj poziciji ima mogućnost da podnese jedan zahtev kojim bi bio obuhvaćen veći broj radnika, uz dostavljanje uredne dokumentacije.

Poslodavac može ta ovlašćenja, kao i ovlašćenje za podnošenje sada uvek obavezne prijave potrebe za zapošljavanjem preneti na advokata ili drugo lice koje ovlasti za rad sa strancima.

U novom elektronskom sistemu imigracija u Srbiji, sve dopune podnetog zahteva vrše se u elektronskoj formi, a Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučuje u zakonskom roku od 15 dana od dana dostavljanja urednog zahteva.

Za razliku od ranijeg zakonskog rešenja koje je dopuštalo različita tumačenja i stvaralo nedoumice u tom pogledu, Zakon sada nedvosmisleno propisuje da je overeni prevod diplome stranca neophodan uslov za potpun i uredan zahtev.

Ovu su samo neke od mnogobrojnih izmena kako zakonskih propisa tako i prakse policije i Nacionalne službe za zapošljavanje u postupcima rešavanja boravka stranaca u Republici Srbiji.